Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen 

Groepspraktijk Dynamiek, vertegenwoordigd door Bieke Geenen, zaakvoerder. Handelend onder de naam Hoogsensitief Groeien. Ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0765.892.006. Met vestigingseenheid te Geel, Ierlandlaan 12. Website: www.hoogsensitiefouderschap.be.

Klant: de consument die een overeenkomst afsluit met Hoogsensitief Groeien en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

Product: de producten en online cursussen die verkocht worden via de website.

Herroepingsrecht: het recht van een consument om, binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, af te zien van de overeenkomst op afstand conform artikel VI.47 ev. WER.

Online leerplatform: het platform waar online materiaal ter beschikking wordt gesteld voor de klant.
Het inloggen in het leerplatform is gekoppeld aan het mailadres van de koper. Abnormaal veel gebruik of veelvuldig inloggen vanop verschillende locaties worden door ons systeem aan ons gemeld. Dit zal dan worden onderzocht.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online cursussen, webinars, workshops, trajecten, producten en diensten. Ze bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. Onze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als klant. Dit voor zover er niet schriftelijk van afgeweken is.

De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

Aanbod en aanvaarding

Hoogsensitief Groeien doet een aanbod steeds via de website, webshop, e-mail, social media of face-to-face. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn steeds exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Wij, als dienstverlener, hebben altijd het recht om tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als klant, het aanvaardt, door een afspraak te boeken of een product aan te kopen, is het geldende aanbod.

Bij het aanvaarden van het aanbod ga jij als klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct uitgevoerd en nagekomen wordt.

Diensten of producten die via de website aangekocht zijn, dienen onmiddellijk en via de website betaald te worden, tenzij anders vermeld.

Facturatie en betaling

Facturen zijn contant betaalbaar en op onze zetel op rekeningnummer, tenzij andere uitdrukkelijke overeenkomst. Het bestaan van een klacht ontheft jou, als klant, niet van je verplichting de facturen te betalen binnen de overeengekomen termijnen.

Enig protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren, binnen de 7 dagen na factuurdatum. Jij, als klant, wordt verzocht steeds het factuurnummer en de factuurdatum te vermelden.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar op het factuurbedrag verschuldigd.

Ten aanzien van jou, als klant conusment, geldt echter

 1. de intrestvoet die van toepassing is op betalingsachterstanden bij handelstransacties.
 2. zullen de interesten en/of forfaitaire schadevergoeding slechts verschuldigd zijn na een termijn van 14 kalenderdagen na het versturen van de eerste aanmaning. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan jou, als Klant consument. Indien de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, dan start de termijn reeds de kalenderdag na verzending van de aanmaning.
 3. zal deze eerste aanmaning kosteloos zijn en in een duurzame vorm zijn opgemaakt, derwijze dat de consument deze informatie kan opslaan en waarbij de inhoud ongewijzigd blijft in de toekomst.
 4. zal de eerste aanmaning volgende specifieke vermeldingen bevatten:
  • een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst;
  • het nog openstaade saldo;
  • de termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, intrest of schadevergoeding mag worden gevorderd;
  • de vergoeding (schadebeding) die verschuldigd zal zijn bij niet-betaling.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuulijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt. 

Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 €, als schadebeding, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Ten aanzien van jou, als klant consument, is de omvang wettelijk beperkt als volgt:

 • Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.
 • Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.
 • Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven
 • €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

Bij niet-betaling of wanneer blijkt dat jij, als klant tekort komt aan jouw verbintenissen, je jouw handtekening laat protesteren, je uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van jouw goederen, je door onze
factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd…enz. of je je bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet, behouden wij, als dienstverlener ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of van de eiser een geschikte waarborg te eisen. Tevens behouden wij, als dienstverlener ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Deze clausule heeft ten aanzien van jou, als klant consument – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. 

Verzendbeleid

Boeken: “Hoogsensitief Ouderschap” en “Opa en Oma zonder stress”

De boeken worden in de originele en goede staat afgeleverd door Bieke Geenen aan de diensten van Bpost en PostNL.

Geplaatste bestellingen voor 15u worden dezelfde dag verwerkt en de volgende werkdag naar de post gebracht. Onze boeken worden verzonden met BPost (voor België) en PostNL (voor Nederland) en zijn doorgaans 1-2 werkdagen onderweg. In de meeste gevallen mag je rekenen op 3 tot 5 werkdagen vooraleer jouw pakketje arriveert.

De meest recente voorwaarden van deze diensten kan je vinden op hun sites:

Het correct doorgeven van adresgegevens is de verantwoordelijkheid van jou, als klant. Zodat het naar het juiste adres of postpunt kan verstuurd worden.
De kost voor het niet afhalen/ontvangen van een pakket en de kost van het opnieuw laten versturen zal aangerekend worden aan jou als klant.

Bij vragen mag je altijd een mail sturen naar bieke@groepspraktijkdynamiek.be

Herroepingsrecht en retourbeleid

De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze klanten die in hun hoedanigheid van consument online een afspraak inplannen en betalen of online een product of dienst aankopen.

Je hebt, als klant, het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst of aankoop van aangekochte producten te ontbinden. Indien het om materiële producten gaat, onder de voorwaarde dat het product onbeschadigd en in originele verpakking wordt teruggestuurd, tenzij dit beschadigd geraakte tijdens transport. Verzendingskosten worden niet teruggestort.

Contacteer ons via bieke@groepspraktijkdynamiek.be indien je bestelde boek(en) wil terugsturen.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als klant, de overeenkomst bent aangegaan of jouw product werd geleverd.

Het herroepingsrecht geldt niet voor online cursussen, webinars, trajecten en e-books. Dit betreft een aankoop van een online product, dat direct beschikbaar is, en niet geretourneerd kan worden.  De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is dus niet mogelijk. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als klant, hoogsensitief groeien via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of per e-mail aan support@hoogsensitiefgroeien.be) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van de inhouden van de producten (op social media, website en webshop, zowel betalend als gratis) berusten bij Hoogsensitief Groeien en Bieke Geenen.

Alle verstrekte informatie, evenals video’s, webinars, downloads, geluidsfragmenten, digitale documenten, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou als deelnemer/bezoeker. Deze informatie mag niet – zonder bronvermelding èn voorafgaande schriftelijke toestemming van Bieke Geenen – nagemaakt, verveelvoudigd, gedeeld of doorgegeven worden, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Er is een strafrechtelijke vervolging voor wie kwaadwillig of met bedrieglijk opzet inbreuk maakt op auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten is strafbaar met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en een geldboete van 500 tot 100.000 euro.

Gegevensverwerking

Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar je je, als klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacy policy die toegankelijk is via onze website. 

Door het maken van een afspraak aanvaard jij, als klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moeten wij voor het opmaken van bepaalde documenten jouw persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt worden nader omschreven in onze privacy policy.

In het kader van onze diensten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen worden verwerkt in het kader van ons klantenbeheer, voor marketingdoeleinden en dienen om onze overeenkomst met jou naar behoren uit te voeren. 

Toepasselijk recht 

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst of met betrekking tot onze facturen, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. 

error: Beveiligde inhoud